សាន សុជា | បើចង់យំ យំទៅ តែត្រូវ... | San Sochea Official

Loading...

សាន សុជា | បើចង់យំ យំទៅ តែត្រូវ... | San Sochea Official
--------------
Website: http://www.sansochea.org
Facebook: http://www.fb.com/www.sansochea.org
YouTube: https://www.youtube.com/sansocheaofficials

មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist)
-------------------------------------------
0១.របៀបអានភាសាបាលី: http://bit.ly/2lChN50
0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ http://bit.ly/2m4FiUu
0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ http://bit.ly/2lHOhec
0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: http://bit.ly/2k8V5B2
0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: http://bit.ly/2m5Hr2d
0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ: http://bit.ly/2kAyjSD
0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​: http://bit.ly/2lEDAsC
0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ: http://bit.ly/2kARX11

Loading...


0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម http://bit.ly/2m4FiUu
១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​http://bit.ly/2lChXcC
Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
វត្តមណីរតនារាម
San Sochea
Ven San Sochea
San Sochea Official
San Sochea 2019
San Sochea mp3
San Sochea Video
sansochea.org
San Sochea Live
San Sochea Facebook Live
មេរៀនព្រះធម៌
មេរៀនព្រះអភិធម្ម
ស្តាប់ព្រះធម៌


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

san sochea តម្លៃជីវិត san sochea official

san sochea តម្លៃជីវិត san sochea official

san sochea តម្លៃជីវិត san sochea official -------------- Website: http://www.sansochea.org Facebook: http://www.fb.com/www.sansochea.org YouTube: https://www.youtube.com/sansocheaofficials មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ------------------------------------------- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: http://bit.ly/2lChN50 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ http://bit.ly/2m4FiUu 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ http://bit.ly/2lHOhec 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: http://bit.ly/2k8V5B2 0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: http://bit.ly/2m5Hr2d 0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ:...
ឆ្លើយសំណួរថ្ងៃសុក្រ 29/01/2021

ឆ្លើយសំណួរថ្ងៃសុក្រ 29/01/2021

ឆ្លើយសំណួរថ្ងៃសុក្រ 29/01/2021
ចំណុចសំខាន់ៗនៃបុណ្យមាឃបូជា​ | សាន​ សុជា San Sochea | Khmer Buddhism

ចំណុចសំខាន់ៗនៃបុណ្យមាឃបូជា​ | សាន​ សុជា San Sochea | Khmer Buddhism

ចំណុចសំខាន់ៗនៃបុណ្យមាឃបូជា សាន សុជា - San Sochea សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា (San Sochea) នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism
ហេតុអ្វីមនុស្សមានភាសានិយាយច្រើនម្លេះ? | សាន សុជា

ហេតុអ្វីមនុស្សមានភាសានិយាយច្រើនម្លេះ? | សាន សុជា

ហេតុអ្វីមនុស្សមានភាសានិយាយច្រើនម្លេះ? | សាន សុជា -------------- Website: http://www.sansochea.org Facebook: http://www.fb.com/www.sansochea.org YouTube: https://www.youtube.com/sansocheaofficials មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ------------------------------------------- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: http://bit.ly/2lChN50 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ http://bit.ly/2m4FiUu 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ http://bit.ly/2lHOhec 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: http://bit.ly/2k8V5B2 0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: http://bit.ly/2m5Hr2d 0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ: http://bit.ly/2kAyjSD 0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​: http://bit.ly/2lEDAsC 0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ:...
មនុស្សយើងបើកើតទុក្ខគ្រប់រឿងប្រាកដជាឆ្គួត​ - សាន សុជា [San Sochea QA]

មនុស្សយើងបើកើតទុក្ខគ្រប់រឿងប្រាកដជាឆ្គួត​ - សាន សុជា [San Sochea QA]

សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea) ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្សាយមេត្តាចិត្ត? | សាន សុជា

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្សាយមេត្តាចិត្ត? | សាន សុជា

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្សាយមេត្តាចិត្ត? | សាន សុជា -------------- Website: http://www.sansochea.org Facebook: http://www.fb.com/www.sansochea.org YouTube: https://www.youtube.com/sansocheaofficials មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ------------------------------------------- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: http://bit.ly/2lChN50 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ http://bit.ly/2m4FiUu 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ http://bit.ly/2lHOhec 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: http://bit.ly/2k8V5B2 0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: http://bit.ly/2m5Hr2d 0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ: http://bit.ly/2kAyjSD 0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​: http://bit.ly/2lEDAsC 0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ:...
វិជ្ជាបី និងវិជ្ជាប្រាំបី | សាន សុជា

វិជ្ជាបី និងវិជ្ជាប្រាំបី | សាន សុជា

វិជ្ជាបី និងវិជ្ជាប្រាំបី | សាន សុជា -------------- Website: http://www.sansochea.org Facebook: http://www.fb.com/www.sansochea.org YouTube: https://www.youtube.com/sansocheaofficials មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ------------------------------------------- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: http://bit.ly/2lChN50 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ http://bit.ly/2m4FiUu 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ http://bit.ly/2lHOhec 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: http://bit.ly/2k8V5B2 0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: http://bit.ly/2m5Hr2d 0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ: http://bit.ly/2kAyjSD 0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​:...
សាន សុជា | ការឧទ្ធិស​ឈ្មោះញាតិដែលស្លាប់ទៅចាំបាច់ទេ? | San Sochea Official

សាន សុជា | ការឧទ្ធិស​ឈ្មោះញាតិដែលស្លាប់ទៅចាំបាច់ទេ? | San Sochea Official

សាន សុជា | ការឧទ្ធិស​ឈ្មោះញាតិដែលស្លាប់ទៅចាំបាច់ទេ? | San Sochea Official -------------- Website: http://www.sansochea.org Facebook: http://www.fb.com/www.sansochea.org YouTube: https://www.youtube.com/sansocheaofficials មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ------------------------------------------- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: http://bit.ly/2lChN50 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ http://bit.ly/2m4FiUu 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ http://bit.ly/2lHOhec 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ:...
មានឬក្រ កុំបន្ទោសពុទ្ធសាសនា

មានឬក្រ កុំបន្ទោសពុទ្ធសាសនា

មានឬក្រ កុំបន្ទោសពុទ្ធសាសនា By. Venerable San Sochea (សាន សុជា)
ជីវិតរឹងមាំ ភាគទី ១  សាន សុជា [San Sochea Q&A]

ជីវិតរឹងមាំ ភាគទី ១ សាន សុជា [San Sochea Q&A]

សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea) ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ ជីវិតរឹងមាំ ភាគទី ១ https://youtu.be/tFPtpAELLSY ជីវិតរឹងមាំ ភាគទី ២ https://youtu.be/lK5J9MiJJXM
កុំធ្វើល្អដើម្បីលម្អចិត្តអ្នកដទៃ - សាន សុជា [San Sochea QA]

កុំធ្វើល្អដើម្បីលម្អចិត្តអ្នកដទៃ - សាន សុជា [San Sochea QA]

សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea) ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ
ពេលយើងក្រ - សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]

ពេលយើងក្រ - សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]

សម្ដែងដោយ ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា | VEN SAN SOCHEA រចនារូបភាព និង វីដេអូដោយ ៖ ប៊ុនណា​ រ៉ូត | BUNNA RAUT សូមកុំភ្លេចចុច Like 👍,...
ឆាកជីវិតមនុស្សយើង​ - សាន សុជា [San Sochea QA]

ឆាកជីវិតមនុស្សយើង​ - សាន សុជា [San Sochea QA]

សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea) ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ
មេរោគផ្លូវចិត្ត | សាន សុជា-San Sochea (Khmer Buddhism)

មេរោគផ្លូវចិត្ត | សាន សុជា-San Sochea (Khmer Buddhism)

សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា (San Sochea) នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism